PSI
VN INDEX -
VN30 INDEX -
HNX INDEX -
HNX30 INDEX -
Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD Tăng TC Giảm
VN-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
CK Trần Sàn TC Ngày đáo hạn KL Mở
(OI)
Dư mua Khớp lệnh Dư bán Độ lệch Cao Thấp TB KL mua KL bán Giá P1 KL P1 NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 CK Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
X
TCPH Giá thực hiện Ngày đáo hạn
TL chuyển đổi CK cơ sở Ngày GD cuối
Loại CQ Giá CK cơ sở Thời gian đáo hạn
Kiểu CQ Trạng thái lãi lỗ Giá phát hành
Phương thức TT Điểm hòa vốn KL phát hành